میلان ، ویرجین اکتیو اولین مرکز تناسب اندام کووید را افتتاح می کند

https://it.sputniknews.com/20210914/milano-virgin-active-inaugurera-il-primo-fitness-center-post-covid-12905793.html میلان ، ویرجین اکتیو اولین مرکز تناسب اندام کووید را افتتاح می کند میلان ، ویرجین اکتیو اولین مرکز…

ادامه ←